14 October 2016

Để suy gẫm


Những sự việc tốt đẹp nhất trên đời này không thấy được, cũng không nghe được
mà phải cảm nhận bằng trái tim. (Helen Keller)

No comments:

Post a Comment