12 October 2016

Lý Chi Ghi Sĩ, thơ

LÝ CHI GHI SĨ?

Nền thống trị hồng kỳ không luân lý
Thế hệ này giáo dục chẳng ra chi
Thế hệ sau lịch sử có gì ghi?
Tài đảng trị: anh hùng thành “liệt” sĩ!

Ý Nga
*8.10.2016

No comments:

Post a Comment