25 October 2016

Tin buồn

Xin thông báo cùng quý đồng môn:

Ông VƯƠNG KIM HỔ

Cựu Sinh Viện Ban Đốc Sự Khóa 13
Học Viện Quốc Gia Hành Chánh Việt Nam Cộng Hòa

đã từ trần ngày 17 tháng 10 năm 2016 tại Bình Dương, Việt Nam
Hưởng thọ 73 tuổi

(Nguồn: Hội Nam California)

No comments:

Post a Comment