15 October 2016

Tin buồn

Xin thông báo cùng quý đồng môn

Ông PHẠM VĂN SƠN
Cựu sinh viên Ban Đốc sự khóa 8
Học Viện Quốc Gia Hành Chánh, VNCH
Vừa từ trần ngày 12 tháng 10 năm 2016
tại Orange County, California
Hưởng thọ 76 tuổi
(Nguồn: Hội Nam California)
**

Ông NGUYỄN HỮU KẾ
Pháp Danh Thanh An
Cựu sinh viên Ban Đốc sự khóa 7
Học Viện Quốc Gia Hành Chánh, VNCH
Vừa từ trần ngày 5 tháng 10 năm 2016 tại Virginia
Hưởng thọ 80 tuổi
(Nguồn: Hội Nam California)
** 

No comments:

Post a Comment