21 October 2016

Để suy gẫm

Sự thật có thể khó chấp nhận nhưng không bao giờ gây ra đau khổ.
(Đức Dalai Lama)

No comments:

Post a Comment