08 June 2017

Để suy gẫm

Sau cùng khi nhìn thấy những điều có thể nhân danh thượng đế mà làm,
thì ngưởi ta tự hỏi còn lại gì cho quỷ dữ thực hiện.

No comments:

Post a Comment