07 June 2017

Để suy gẫm

Tôi phản đối bạo lực vì ngay cả khi nó có vẻ như tốt đẹp thì đó cũng chỉ là tạm thời, nhưng tội ác nó tạo ra thì tồn tại mãi mãi.
(I object to violence because when it appears to do good, the good is only temporary; the evil it does is permanent.) Mahatma Gandhi.

No comments:

Post a Comment