29 June 2017

Cười tí tỉnh

 

Có ngày tôi sẽ chết,
người ta bảo như vậy.
Thế nên tôi sống ban đêm.!
(Phan A. lượm lặt) 

No comments:

Post a Comment