09 July 2016

ĐÂU RỒI ?

ĐÂU RỒI ?

Thợ lặn Vũng Áng trốn đâu rồi ?
Sau khi phát hiện ống ngoài khơi
Thải ra độc chất ô nhiễm biển
Ông liền biến mất, chẳng tăm hơi.

SU-30 ở đâu rồi ?
Sau khi mất tích ở ngoài khơi
Nơi liên lạc đứt, tọa độ rõ
Mà sao không thấy tí tăm hơi ?

Phi công Hữu Cường biến đâu rồi ?
Sau khi dân chài cứu ngoài khơi
Nói: “nghe tiếng nổ trong phòng lái”
Ông đà mất tích, biệt tăm hơi.

Hộp đen CASA dấu đâu rồi ?
Sau khi tuyên bố thấy ngoài khơi
Không ai nghe tiếp tin gì khác
Kẻ nào ém nhẹm, tuyệt tăm hơi ?

TNT July 09, 2016

No comments:

Post a Comment