24 May 2016

Bức ảnh mời gọi. . .

 Ảnh: Instagram

Chef Anthony Bourdain giới thiệu và cùng ăn bún chả Hà Nội với ông Obama. 

Khi làm tổng thống thì ra tổng thống, khi ra ngoài dùng bữa thì như người dân. Người Mỹ là thế và qua bức ảnh này người Mỹ muốn để lại một ấn tượng về lối sống Mỹ cho người Việt. Chính phủ Mỹ "không muốn áp đặt thể chế chính trị Mỹ lên VN hay bất cứ quốc gia nào", nhưng họ rao bán lối sống dân chủ và minh bạch của họ cho người khác chứ không phải chỉ rao bán vũ khí để tự vệ chống bọn bành trướng. (TTR)

No comments:

Post a Comment