07 September 2014

Để suy gẫm

Đường lâu ngày không đi! Sẽ mọc nhiều cỏ dại.
Người lâu ngày không gặp! Sẽ trở thành người dưng.
(Facebook)

No comments:

Post a Comment