24 September 2014

Cơ sở dự trữ của "Nhà Nước Hồi Giáo"(ISIL) trên đất Syria bị không quân Mỹ tiêu hủy.

(Nguon: Breaking Defense)

No comments:

Post a Comment