04 September 2014

Biểu tình đốt cờ máu phản đối Đô Trưởng Jim Wason treo cờ Việt cộng tại Ottawa City Hall, Canada


(Cám ơn bạn Nguyễn Phong đã chuyển cho video clip này, Nguyễn Văn Sáu)

No comments:

Post a Comment