31 January 2017

Tin buồn

Xin thông báo cùng quý đồng môn 

Ông CAO VĂN TRÍ
Đồng môn Quốc Gia Hành Chánh Ban Đốc Sự Khóa 9
và là Bào đệ Giáo Sư Cao Thị Lễ
Nguyên Trưởng Ty Kinh Tế Biên Hòa

 đã từ trần ngày 29 tháng 1 năm 2017 tại Mỹ Tho, Việt Nam
 Hưởng thọ 80 tuổi

(Nguồn: Hội Nam California)

No comments:

Post a Comment