24 January 2017

Tin buồn

Xin thông báo cùng quý đồng môn
Ông ĐÀO NGỌC KHOA
Pháp danh Thiện Phát
Cựu sinh viên Học viện Quốc Gia Hành Chánh Sài Gòn
Ban Đốc Sự Khóa 11

Vừa từ trần ngày 22 tháng 1 năm 2017 tại Federalway, Washington
Hưởng thọ 76 tuổi 

(Nguồn: Hội Nam Califonia)

No comments:

Post a Comment