07 January 2017

Nhà máy lớn nhỏ, vẫn đang hủy hoại môi sinh VN

Video youtube lan truyền trên mạng.

No comments:

Post a Comment