06 January 2017

Noel ở nước cộng sản

Tại Tàu Cộng, dân nghèo đóng vai ông già Noel đi tặng quà cho quan chức cộng sản và đám giàu có.
(Hí họa năm 2016, 'lụm' từ internet)

No comments:

Post a Comment