06 September 2016

Phân ưu


NGÀN HOA TIẾC THƯƠNG

Tha hương sương tuyết hồn quê hương
Dâu bể khổ qua cầu đoạn trường
Người đi mây trắng thu sầu tím
Tâm hương nức nở hoa ngàn thương...


MD.09/05/16
Luân Tâm
Chân thành kính bái

*Vô cùng đau đớn thương khóc kính viếng đồng môn Huỳnh Hữu Duy Toản
*Xin chân thành kính nguyện cầu Anh Linh Huỳnh Hữu Duy Toản,
Pháp danh Minh Hạnh sớm được siêu thăng nơi Cõi Phật
*Xin chân thành kính phân ưu cùng Chị Huỳnh Hữu Duy Toản với các cháu và tang quyến.

No comments:

Post a Comment