17 September 2016

Thủ tướng một nước nhỏ, rất nhỏ, nói về bảo vệ môi trưởng, bảo vệ đất nước . . .

để bảo vệ người dân. . . 

Để bảo tồn tài nguyên quốc gia và tránh làm suy tàn hệ sinh thái,
chính quyền phải xác quyết rằng ít nhất 60% tổng số đất của Bhutan
luôn luôn phải được rừng cây che phủ.
(Điều 5 Hiến pháp Bhutan)

No comments:

Post a Comment