02 September 2016

Cười tí tỉnh

Bênh mất trí nhớ và bệnh SEDA
(Alzheimer's & HIV)


Phone reo. Nội tướng trong nhà rảo bước tới nhấc máy: "Hello"

- Xin vui lòng cho gặp bà Danders.

- Chính tôi đây.

- Thưa bà Sanders, tôi là bác sĩ Jones tại Trung tâm Thử nghiệm Thánh Agnes. Khi bác sĩ của ông nhà tuần rồi gửi mẫu thử nghiệm của ông ấy tới đây thì Trung Tâm cùng lúc cũng nhận được một mẫu khác của một người cũng mang tên Sanders. Bây giờ chúng tôi không biết mẫu nào là của ông nhà. Nói cho ngay thì kết quả cả hai mẫu đều không tốt.

Bà Sanders nóng ruột:
- Bác sĩ muốn nói gì tôi chưa hiểu.

- Chuyện thế này: Một mẫu thì được xác định là bị chứng Alzheimer's. Còn mẫu kia thì bị nhiễm HIV. Chúng tôi không biết cái nào của ai.

- Chết thật. Bác sĩ thử nghiệm lại được không? Bà Sanders hỏi.

- Thường thì được. Nhưng Bảo Hiểm Sức Khỏe chỉ trả tiền một lần cho việc thử nghiệm đắt tiền này.

- Vậy tôi phải làm sao bây giờ.

- Mấy người chỗ Medicare khuyên rằng bà chở ông nhà đi rồi thả ông ấy xuống chỗ nào đó trong trung tâm thành phố. Nếu ổng tìm được đường về nhà thì bà chớ ngủ với ông ấy nữa!!

- ! ! !

No comments:

Post a Comment