02 September 2016

Youtube ghi lại cuộc biểu tình tuần hành của gần 40 nghìn người thuộc Giáo Phận Vinh

No comments:

Post a Comment