21 April 2017

Tin buồn

Đồng môn Cựu Sinh viên QGHC-VNCH 

Ông Lê Văn Trang
Pháp danh Minh Nghiêm
Cao Học 9 Ngoại Giao Học Viện QGHC/VNCH
Sinh ngày 9 tháng 5 năm 1937, Ðinh Sửu
tại Long Ðiền, Phươc Tuy, Việt Nam

Ðã tạ thế vào ngày 19 tháng 4 năm 2017
tại West Hartford, Connecticut
Nhằm ngày 23 tháng Ba, năm Ðinh Dậu
Hưởng thọ 80 tuổi

No comments:

Post a Comment