25 August 2016

Phân ưu

Được tin rất buồn

Bạn hiền
NGUYỄN HỮU DẬU
Pháp Danh Tuệ Cảnh

Vừa mệnh chung ngày 23 tháng 8 năm 2016
tại Orange County, California
Hưởng thọ 84 tuổi

Xin thành kính chia buồn cùng Chị Nguyễn Hữu Dậu và tang quyến.

 Nguyện cầu Hương linh Bạn hiền NGUYỄN HỮU DẬU
 sớm về Cõi Vĩnh Hằng

Toàn thể Đồng môn Khóa 8 Đốc sự
Học viện Quốc gia Hành chánh Sài gòn

No comments:

Post a Comment