21 August 2016

Tin buồn

Xin thông báo cùng quý đồng môn:

Ông NGUYỄN VĂN SƠN
Cựu Sinh Viên Học Viện Quốc Gia Hành Chánh, Việt Nam Cộng Hòa
Ban Đốc Sự Khóa 1 (Đàlạt)
Đã tạ thế ngày 15 tháng 8 năm 2016 tại San Jose, California - Hoa Kỳ
Hưởng thọ 88 tuổi
(Nguồn: Đồng môn Nguyễn văn Sáu)

No comments:

Post a Comment