15 August 2014

Tin buồn

Xin thông báo cùng toàn thể quý đồng môn đặc biệt khóa 12 Ban Đốc Sự:

 Bà NGUYỄN THỊ MỘNG THÚY 
Đồng môn Cựu Sinh Viên Quốc Gia Hành Chánh Ban Đốc Sự Khóa 12
Sanh năm 1944. 
Vừa từ trần ngày 13 tháng 8 năm 2014 tại Saigòn
Việt Nam. Hưởng thọ 70 tuổi.
(Người đưa tin: Nguyễn Văn Sáu)

No comments:

Post a Comment