14 December 2019

Để suy gẫm

Đem con khỉ ra khỏi khu rừng chưa phải là xong.
Cần phải có sự giáo dục cùng với may mắn mới
hy vọng đem khu rừng ra khỏi con khỉ.
(Internet)

No comments:

Post a Comment