29 July 2019

Tin buồn

Huynh trưởng

VĂNG VĂN THỐNG
Pháp danh Huệ Đức
Cựu Sinh Viên Học Viện Quốc Gia Hành Chánh, Ban Đốc Sự Khóa 1 Đà Lạt,

Đã mãn phần ngày 3 tháng 7 năm 2019 tại Bruxelles, Belgique
Hưởng thọ 97 tuổi

No comments:

Post a Comment