01 December 2016

Tin buồn

Xin thông báo cùng quý Đồng môn Quốc Gia Hành Chánh

Ông Giuse
HỒ ĐẮC CHƯƠNG
Ban Đốc Sự Khóa 1
đã từ trần ngày 29 tháng 11 năm 2016 tại Melbourne, Úc
Hưởng thọ 90 tuổi
(Nguồn: Hội Nam California)

No comments:

Post a Comment