30 November 2018

SỢ THẬT!, thơ

Sợ  thật,  một  dân  tộc
Gần  một  trăm  triệu  người,
Không  ngăn  được  một  đảng
Khoảng  ba,  bốn  triệu  người

Thông  qua  luật  bán  đất
Cho  “đồng  chí”  Trung  Hoa.
Tức  là  bán  hương  hỏa
Của  tổ  tiên,  ông  bà.

Sợ  thật,  dân  tộc  ấy,
Vốn  anh  dũng  một  thời,
Nay  ươn  hèn,  bạc  nhược,
Cam  nô  lệ  cho  người.

Càng  sợ,  bọn  quốc  hội,
Mang  tiếng  đại  diện  dân,
Mà  nhắm  mắt  làm  ác,
Vì  tiền,  vì  miếng  ăn.

Hai  mươi  nghìn  nhà  báo,
Hơn  một  nghìn  nhà  văn,
Sợ  thật,  im  thin  thít,
Dù  sống  bằng  tiền  dân.

Mà  chúng,  luôn  lem  lẻm
Việc  bảo  vệ  chủ  quyền.
Giờ  an  nguy  xã  tắc,
Chúng  ngậm  miệng  ăn  tiền.

Nhưng  đáng  sợ  hơn  cả
Là  chúng  ta,  người  dân,
Đang  bịt  tai,  nhắm  mắt,
Gục  mặt  vào  miếng  ăn.

Chúng  ta  đang  đắc  tội
Với  thế  hệ  tương  lai.
Tội  dung  túng,  đồng  lõa
Với  chế  độ  độc  tài.

Thái  Bá  Tân

No comments:

Post a Comment