18 November 2018

Để suy gẫm

Tổ chức chính trị mà tôi tham gia (= Đảng Cộng Sản VN)  không có tính chính danh, hoạt động không chính đáng, có nhiều khuất tất, ngày càng thoái hóa, đi ngược lại quyền lợi của dân tộc và xu thế tiến bộ của nhân loại. (Giáo sư Chu Hảo, Hà Nội) 
** 
Bản chất của Đảng (CS) là tập hợp các nhóm lợi ích của nhau, chứ không là vì lợi ích của toàn dân tộc, người dân đã thấy rõ. Mặc dù là chống tham nhũng nhưng chỉ đánh phá một số phe phái nào đó thôi. (Tiến sĩ Mạc Văn Trang, Hà Nội)

No comments:

Post a Comment