23 November 2018

Cười tí tỉnh: Về nói lại cho Tao biết

Cầm tấm check vừa ký xong, đưa cho con gái và nói:
- Hôm nay con vừa đúng 18 tuổi, đây là tấm Cheque “Child support” cuối cùng của Ba, con cầm về đưa cho Má của con và nhớ nói: “Từ đây trở đi…Má của con đừng hòng lấy thêm tiền của Ba dù chỉ là…một xu”.
Nói xong con nhớ dòm cái mặt Bả như thế nào…chiều trở qua đây nói cho Ba biết !
**
Buổi chiều thấy con gái trở qua, Ông hấp tấp hỏi:
- Sao, con nói xong thấy cái mặt Bả ra sao…nói cho Ba biết !
Cô gái:
- Má con biểu con qua đây nói lại với Ba: “Thật ra…con không phải là con ruột của Ba."
Má nói thêm: “Mầy nói xong nhìn cái mặt của Ổng ra sao… về nói lại cho tao biết !”

No comments:

Post a Comment