30 November 2018

Cười tí tỉnh: Chuyển biến


Sài gòn - Thành phố hồ chí minh  - Thành hồ - Thành hồ nước . . .
Sài gòn thành hồ nước dưới thời cộng sản.

No comments:

Post a Comment