02 February 2017

Tin buồn

Xin thông báo cùng quý đồng môn:

Ông VÕ VĂN BÉ (ANDRE’ VO)
Sanh năm 1942
Đốc sự Hành chánh Khóa16
Đã qua đời vào lúc 2 giờ sáng ngày 2 tháng 2 năm 2017
tại Dorchester, tiểu bang Massachusetts.
Linh cửu hiện được quàn tại Nhà quàn Mc Houl,
354 Adams street, Dorchester 02122 (617-282-1409)
(Nguồn: Nguyễn Văn Sáu)

No comments:

Post a Comment