17 July 2017

Để suy gẫm:

 “Có quý‎ mến ai thì mong họ thoát khỏi vòng luân hồi,
đừng bắt họ sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta.”
(Giáo sư Ngô Bảo Châu)

No comments:

Post a Comment