27 July 2017

Chui Vào Cũi, thơ cay

Chúng bám đít thằng Tàu,
Tưởng rằng Tàu sẽ thương.
Nhưng Tàu coi như chó,
Mà là chó xà mâu!

Chúng hợm hĩnh dân Tây,
Hứa đó rồi chạy đó.
Lâu ngày Tây cũng biết:
Chỉ là quân ăn mày!

Lừa phỉnh chúng nói: khôn,
Dối trá chúng tin: đạo.
Tiền bạc là tất cả,
Cho dù phải luồn trôn!
Cả thế giới tránh xa,
Coi chúng như lũ hủi.
Có ngày chúng vào cũi,
Để Tàu kéo về Hoa. 

Cận Chiến

No comments:

Post a Comment