12 July 2017

TIn buồn

Đồng môn Ban Cao Học Khóa 8 Học Viện Quốc Gia Hành Chánh Sài gòn

Ông LÊ XUÂN LỘC

đã qua đời ngày 1 tháng 7 năm 2017 tại Melbourne, Australia
Hưởng thọ 68 tuổi
(Nguồn: Hội Nam California)

No comments:

Post a Comment