29 November 2016

Bức hình phản ảnh thực tế

Bức hình lấy từ mạng Pinterest, chụp một lính chiến Tàu Hoa Lục, với phụ đề:
"Tôi chán ngấy tận cổ với đám già mơ gây chiến tranh để những người trẻ đi vào chỗ chết".

No comments:

Post a Comment