03 November 2016

Vài hình ảnh mùa thu Canada
Hình chụp ngày 1/11 tại Suối Smockey Hollow Falls,  Hamilton City, Ontario.
do A.C.La Nguyễn Thế Vĩnh

No comments:

Post a Comment