24 November 2016

Ảnh hiếm HC

Nhóm HC Edmonton Alberta, Canada 2006. Từ trái: Dần, Thành, Quế, Vĩnh, Đàm, Quang

No comments:

Post a Comment