27 June 2016

Để suy gẫm: Chịu nhục nào có xong!


Một dân tộc mà né tránh chiến tranh bằng cách chịu nhục, thì rồi dân tộc ấy sẽ phải lãnh đủ cả hai thứ, cả chiến tranh và sự nhục nhã.

(*) Nguyên văn câu nói của Winston Churchill: Britain and France had to choose between war and dishonour. They chose dishonour. They will have war. (Winston Churchill to Neville Chamberlain in the House of Commons, after the Munich accords (1938).)

No comments:

Post a Comment