23 May 2017

Tin buồn

Xin thông báo cùng Quý Đồng Môn
Đồng môn Quốc Gia Hành Chánh Ban Đốc Sự Khóa 10 & Cao Học 1

Ông

NGUYỄN NGỌC DU
Pháp danh: Thị Hoàng

Sanh ngày 16 tháng 6 năm 1935 tại Khánh Hòa, Nha Trang
đã mãn phần ngày 22 tháng 5 năm 2017 tại Houston, Texas
Hưởng thọ 83 tuổi
(Nguồn: Hội CSV-QGHC Nam California)

No comments:

Post a Comment