10 March 2017

Ôi thời gian!
Sao điện ảnh Brigitte Bardot, Pháp,
một thời sáng chói.

No comments:

Post a Comment