05 March 2017

Đất nước có bao giờ như thế này!

TƯƠNG LAI LÀ ĐÂY?

Vì cớ làm sao lại thế này?
Học đường xuống cấp, có ai hay?
Một nam đấm đá thày trong lớp
Bốn nữ hành hung bạn giữa đường

Kéo tóc, đè đầu không nể mặt
Xé quần, lột áo chẳng gờm tay
Tương lai xứ sở là đây hả?
Viễn ảnh đau lòng, lo lắm thay!

Trương Ngọc Thạch
3/05/2017

**
Đảng CSVN của Hồ Chí Minh thực sự đã làm băng hoại xã hội Việt Nam về mọi mặt, con người trở thành tàn bạo chỉ là một khía cạnh:

No comments:

Post a Comment