28 January 2020

Để suy gẫm

Đời người ngắn ngủi và mong manh. Và chúng ta không biết được có bao nhiêu lần sinh nhật. Không cần đợi ngày sinh nhật mới ăn mừng. Hãy ăn mừng cuộc sống. 'Nếu bạn chưa nói với ai là bạn thương yêu họ, hãy nói ngay đi. Gọi cho bạn bè. Gửi điện thư cho họ. Ôm, hôn họ'.  
“Life is short and it’s fragile. And we don’t know how many birthdays we have. We don’t have to have a birthday to celebrate. Just celebrate life. 'If you haven’t told someone you love them, do it now. Tell people you love them. Call your friends. Text your friends. Hug them. Kiss them'." (Ellen DeGeneres)

No comments:

Post a Comment