17 October 2016

Hội Miền Đông tiếp đãi anh chị Thái Văn Khị đến thăm



TTR: Tướng tá HCMĐ xem ra còn rất ngầu!

No comments:

Post a Comment